Jeszcze można się zapisać. Konferencja odbędzie się w dniach 17-19 października, już niebawem.

Konferencje naukowo – techniczne na temat „Ochrona środowiska na terenach górniczych” są organizowane od 1994 r., w cyklu dwuletnim, pod hasłem kontynuowania i rozwijania idei Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska, który został proklamowany w czasie pierwszej konferencji ekologicznej ONZ w Sztokholmie w 1972 r. Celem XII Konferencji jest wielopłaszczyznowa prezentacja aktualnych problemów i najnowszych osiągnięć naukowych oraz projektów innowacyjnych wspierających rolę i zadania górnictwa w rozwoju cywilizacyjnym, przy przestrzeganiu zasad racjonalnego kształtowania środowiska i ochrony przyrody.

Prezentowane będą również zagrożenia dla środowiska wynikające z działalności przemysłu wydobywczego, ich źródła i skutki, a także konieczne środki i metody działań zapobiegawczych i naprawczych. Ważnym obszarem tematycznym będą problemy dotyczące pozyskiwania koncesji na wydobycie kopalin. Konferencja jest ukierunkowana dla przedstawicieli środowisk górniczych, naukowych i samorządowych gmin zajmujących się rozwiązywaniem problemów z zakresu ochrony środowiska w związku z prowadzeniem działalności górniczej. Problematyka konferencji obejmuje również ekologię terenów górniczych kopalń węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz rud metali i surowców skalnych.

Zapraszamy w imieniu organizatorów w dniach 17-19. X. 2018 do Orlego Gniazda w Szczyrku